χρή

χρή
χρή (impers., χρή: impf. ἐχρῆν, χρῆν: cf. χράω, χρεών.)
1 it is necessary c. (acc. &) inf.

ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον χρὴ O. 1.103

ἀρχομένου δ' ἔργου πρόσωπον χρὴ θέμεν τηλαυγές O. 6.3

χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν αὐταῖς O. 6.27

ἀλλ' ἐμὲ χρὴ φράσαι O. 8.74

παρὰ σκοπὸν οὐ χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν O. 13.94

χρὴ δὲ κατ' αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον P. 2.34

χρὴ δὲ πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζειν P. 2.88

χρὴ τὰ ἐοικότα πὰρ δαιμόνων μαστευέμεν P. 3.59

χρὴ πρὸς μακάρων τυγχάνοντ' εὖ πασχέμεν P. 3.103

σάμερον μὲν χρή σε παρ' ἀνδρὶ φίλῳ στᾶμεν P. 4.1

ἀλλ' ἐμὲ χρὴ καὶ σὲ ὑφαίνεινP. 4.141

χρὴ μαλακὰν χέρα προσβάλλοντα τρώμαν ἕλκεος ἀμφιπολεῖν P. 4.271

εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, ἐρέωP. 9.50

χρὴ δ' ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ N. 1.25

χρὴ δ' ἀπ Ἀθανᾶν τέκτον ἀεθληταῖσιν ἔμμεν N. 5.49

ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν. ἐχρῆν δέ τιν' ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι N. 7.44

κερδέων δὲ χρὴ μέτρον θηρευέμεν N. 11.47

χρή νιν εὑρόντεσσιν ἀγάνορα κόμπον μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις I. 1.43

εὐκλέων δ' ἔργων ἄποινα χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν, χρὴ δὲ κωμάζοντ' ἀγαναῖς χαρίτεσσιν βαστάσαι (bis) I. 3.7—8.

χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν I. 4.48

χρὴ δ' ἀγαθὰν ἐλπίδ ἀνδρὶ μέλειν. χρὴ δ ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προνέμειν (bis) I. 8.15—6. καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι fr. 42. 4.

χρὴ δ' ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν βαθύδοξον αἶσαν Pae. 2.57

περὶ δ ὑψικόμῳ Ἑλένᾳ χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομένου πυρός Pae. 6.96

ἀνδρὸς δ οὔτε γυναικός, ὧν θάλεσσιν ἔγκειμαι, χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον Παρθ. 2. 3. χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ fr. 123. 1. κάπρῳ δὲ βουλεύοντα φόνον κύνα χρὴ τλάθυμον ἐξευρεῖν fr. 234.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • χρή — sum pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρή — (I) και χρή, ἡ, Α 1. σπαν. χρεία, ανάγκη 2. φρ. «χρῆ σται» ή «χρἦσται» (ως μέλλοντας τού ρ. χρή) θα είναι αναγκαίο. [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. χρή]. (II) ΜΑ, και αιολ. τ. χρῆ Α απρόσ. (το απρμφ. με αρθρ. ως ουσ.) τὸ χρῆν η μοίρα, το πεπρωμένο αρχ. 1. είναι… …   Dictionary of Greek

 • χρῇ — χράομαι abuse pres subj mp 2nd sg (attic epic ionic) χράομαι abuse pres ind mp 2nd sg (attic epic ionic) χράομαι abuse pres subj mp 2nd sg (doric ionic) χράομαι abuse pres ind mp 2nd sg (doric ionic) χράω 1 fall upon pres subj mp 2nd sg (doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρῆ — χράω 1 fall upon pres imperat act 2nd sg (doric) χράω 1 fall upon imperf ind act 3rd sg (doric) χράω 2 proclaim pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic) χράω 2 proclaim pres imperat act 2nd sg (doric ionic aeolic) χράω 2 proclaim imperf ind act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Τὸ φέρον ἐκ θεοῦ καλῶς φέρειν χρὴ. — τὸ φέρον ἐκ θεοῦ καλῶς φέρειν χρὴ. См. Что Бог послал, то и наше …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Τὸν δ’ἀγαθὸν τολμᾶν χρῇ. — τὸν δ’ἀγαθὸν (νόον) τολμᾶν χρῇ. См. Попытка, не пытка, а спрос не беда …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Ἐν ἐλπίσι χρὴ τοὺς σοφοὺς ἔχειν βίον. — См. Надеючись и живут, и мрут …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Κᾶν με χρῆ, διὰ τοῦ πυρὸς Ἐθέλω βαδίζειν. — См. Сквозь огонь и воду …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • χρῆι — χρῇ , χράομαι abuse pres subj mp 2nd sg (attic epic ionic) χρῇ , χράομαι abuse pres ind mp 2nd sg (attic epic ionic) χρῇ , χράομαι abuse pres subj mp 2nd sg (doric ionic) χρῇ , χράομαι abuse pres ind mp 2nd sg (doric ionic) χρῇ , χράω 1 fall upon …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρήμαθ' — χρή̱ματα , χρῆμα need neut nom/voc/acc pl χρή̱ματι , χρῆμα need neut dat sg χρή̱ματε , χρῆμα need neut nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • χρήματ' — χρή̱ματα , χρῆμα need neut nom/voc/acc pl χρή̱ματι , χρῆμα need neut dat sg χρή̱ματε , χρῆμα need neut nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”